Dołącz do nas !

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, rodzicem, opiekunem lub osobą pracującą z osobami  niepełnosprawnymi i chcesz zostać członkiem naszego Stowarzyszenia oraz aktywniej zaangażować się w życie PSONI Koło w Gdyni  zapraszamy do wypełnienia deklaracji.

Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Działamy w Gdyni od 1992 roku i jesteśmy największą w mieście organizacją, działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dzięki zaangażowaniu rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną przy wsparciu Władz Miasta Gdyni oraz wielu innych podmiotów i organizacji, utworzyliśmy pod swoim patronatem wielospecjalistyczne placówki edukacyjne, rehabilitacyjne, wychowawcze,  oraz 2 punkty ksero w Urzędzie Miasta Gdyni prowadzone i obsługiwane przez osoby niepełnosprawne intelektualnie. otwierając przed dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi nowe ścieżki rozwoju.  Jesteśmy organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego realizującą swoje cele w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne intelektualnie mogły żyć godnie i w pełni korzystać z praw człowieka. Walczymy z wszelkimi przejawami dyskryminacji, m.in. poprzez tworzenie naszym podopiecznym warunków zaspakajających ich potrzeby i realizację praw. Nasze podejście do osób niepełnosprawnych zakłada istnienie pozytywnego potencjału tych osób i możliwość jego rozwoju poprzez wspieranie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej osoby, zmieniających się wraz z rozwojem, wiekiem, sytuacjami w celu równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Składki członkowskie
Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek  wpłacać regularnie składki członkowskie.
Wysokość składki członkowskiej oraz zasady jej pobierania i podziału uchwala Zgromadzenie Elektorów.
Wysokość składki członkowskiej od 01.01.2024 r. wynosi 180 zł rocznie / 15 zł miesięcznie
( Uchwała nr 11 Zgromadzenia Elektorów PSONI z dn. 17.06.2023r. Warszawa).
Składkę można wpłacać przelewem na konto PSONI Koło w Gdyni

NR KONTA: 77 1020 1853 0000 9002 0009 2858

W tytule proszę wpisać Imię i Nazwisko Członka oraz za jaki okres jest wpłata.
Składka członkowska w wysokości 50% składki uchwalonej przez Zgromadzenie Elektorów odprowadzana jest na konto Zarządu Głównego w dwóch transzach – pierwsza do końca II kwartału roku, w którym składka jest rozliczana, druga do końca roku, za który składka jest rozliczana (Uchwała nr 12 Zgromadzenia Elektorów PSONI z dn. 17.06.2023r. Warszawa).

Dostępność