Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy jest placówką niepubliczną o prawach publicznych umożliwiającą realizację obowiązku szkolnego i nauki dzieciom oraz młodzieży niepełnosprawnej w stopniu głębokim, umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnością wieloukładową. 

Złożona niepełnosprawność niejednokrotnie skazywała dzieci na nauczanie indywidualne w domu i pozbawiała kontaktu z grupą rówieśniczą. Ośrodek został powołany w 2002 roku i stał się dla naszych wychowanków  drugim domem, gdzie dzięki otwarciu środowiska lokalnego i zaangażowaniu pracowników mogą spełniać obowiązek szkolny i być aktywni na miarę swoich potrzeb i możliwości. Placówka posiada specjalistyczne gabinety i sale wyposażone w niezbędny sprzęt terapeutyczno-rehabilitacyjny. Pomoce dydaktyczne są dostosowane do potrzeb uczniów i stanowią ważny element w procesie edukacyjno-terapeutycznym.

W OREW nacisk kładziony jest na rozpoznawanie i realizowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych każdego wychowanka z uwzględnieniem ich możliwości, a także rozbudzanie i wspieranie ich zainteresowań. Placówka zapewnia miejsca do pracy indywidualnej i specjalistycznej z wychowankami.

Podopieczni Ośrodka objęci są szeroko rozwiniętą opieką, tak aby stworzyć warunki optymalnego rozwoju fizycznego, poznawczego, społecznego, skierowanego na dążenie do samodzielności i niezależności, ku aktywnemu, normalnemu życiu wśród ludzi, tak aby każda osoba niepełnosprawna traktowana była na równi z innymi. Głównym zadaniem podejmowanych w Ośrodku zabiegów jest spowodowanie lepszego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im szerszego udziału w życiu społecznym.

W ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych prowadzone są zajęcia usprawniające różne sfery aktywności:

 • Zajęcia logopedyczne – wykorzystujące również pozawerbalne formy komunikacji
 • Usprawnianie małej motoryki 
 • Usprawnianie dużej motoryki 
 • Rozwijanie zainteresowania otoczeniem i kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim
 • Elementy z zakresu integracji sensorycznej 
 • Muzykoterapia 
 • Dogoterapia
 • Zajęcia z psychologiem
 • Arteterapia
 • Techniki relaksacyjne
 • Trening samoobsługi
 • Trening umiejętności społecznych
 • Metoda Komunikacji Alternatywnej 

Nasz zespół :

 • oligofrenopedagodzy
 • psycholodzy
 • logopedzi
 • neurologopedzi
 • tyflopedagodzy
 • pedagodzy specjalni
 • opiekunowie wspomagający
 • pielęgniarka
 • fizjoterapeuci

Godziny pracy placówki :
od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00

Dane kontaktowe :
ul. Opata Hackiego 13
81-213 Gdynia
tel: 512 098 874
email: magdalena.czerniak@psonigdynia.pl

Rekrutacja :
Dzieci, młodzież i dorośli od 3- 25 roku życia na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
OREW świadczy usługi w ramach Subwencji Oświatowej.

Dostępność