Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Gdyni
ul. Harcerska 4
81-425 Gdynia

Telefony:
58 662 25 88
519 460 123
513 784 159

Godziny pracy placówki
Warsztat jest placówką pobytu dziennego, działającą w dni robocze.
poniedziałek – piątek w godz. 7.45 – 15.00

Podstawy prawne

  • Ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z dnia 27
    sierpnia 1997 r. (Dz.U.97.123.776 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej(Dz.U.z dnia 15 kwietnia 2004 r.). Zadaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest prowadzenie rehabilitacji społecznej ,zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Celem WTZ jest stworzenie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania:

  • umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, w tym wykonywania czynności
  • życia codziennego oraz zaradności osobistej,
  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności
  • zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie
  • pracy.

Uczestnikami WTZ są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, oraz wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej, w wieku 16-65. Pośrednio odbiorcami usługi są rodzice lub opiekunowie uczestników warsztatów.
Warsztat zapewnia odpowiednie warunki pracy i organizację zajęć, niezbędne do pełnej realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.

Pracownie w WTZ PSONI Gdynia
gospodarstwa domowego
wikliny
witrażu
plastycznej
technicznej
przyrodniczo-porządkowej
krawieckiej
uspołeczniającej
teatralnej
multimedialnej

Zajęcia realizowane są w formie:
terapii zajęciowej
treningów umiejętności społecznych
wsparcia psychologicznego
zajęć uzupełniających
treningów pracy
aktywizacji zawodowej w Zespole ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych MOPS
wycieczek
imprez integracyjnych

Dostępność